27 Kasım 2020 Cuma
Yeni İstihdam Paketi Meclis’te

Yeni İstihdam Paketi Meclis’te

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, istihdama ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulduğunu belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, istihdama ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulduğunu belirterek, “Kanun Teklifi ile koronavirüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Gaziantep Milletvekili ve Komisyon Sözcüsü Nejat Koçer, kanun teklifinin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüleceğini ve çalışmaları devam eden vergi ve prim borçları ile kamu alacaklarının yapılandırmasının da bu teklife eklenebileceğinin altını çizdi.

İŞÇİ VE İŞVERENLER ÜZERİNDE OLUŞAN YÜK GİDERİLECEK

Koçer, “Ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi, bu alanda devamlılığın sağlanabilmesi amacıyla destekler ve tedbirler teklifle düzenlenmektedir. Ekonomik Program hedeflerinin gerçekleşmesi önemli. Vergide adalet, rekabet ve basitlik ilkesiyle bazı güncellemelerin yapılması öngörülmektedir. Bu çerçevede yatırımları ve sermaye piyasasını teşvik eden değişiklikler ve salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün paylaşılması ve giderilmesini sağlayacak düzenlemeler öngörülmektedir.” dedi.

“Teklifle İşsizlik Sigortası Kanunu'na yeni madde ekleniyor. Buna göre, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak, diye konuştu.

Koçer, “Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini Cumhurbaşkanımız 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek. Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023 tarihine erteleniyor. Cumhurbaşkanımız; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteği, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatmaya yetkili olacak.” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 44,15 LİRA DESTEK

“İşsizlik Sigortası Kanununa eklenecek geçici maddeyle işsiz olan kişilerin yeniden istihdamı ile SGK'ye bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek verilecek. Kanunu'na eklenen bir başka geçici maddeyle de işverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK'ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak. Cumhurbaşkanımız, söz konusu destek ve nakdi destek tutarlarını, maddelerin yürürlük tarihinden sonra tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya yetkili olacak.” diye konuştu.

EVDE İMAL EDİLEN MALLARA VERGİ MUAFİYETİ

Koçer, “Gelir Vergisi Kanunu'nda düzenleme yapılarak, ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınıyor ve bunların elde ettikleri hasılatları üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmeleri sağlanıyor. Tam mükellef gerçek kişilerin, Gümrük Kanunu kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın yüzde 50’sine beyannamede bildirilen gelirlerden indirim uygulanacak. Teklifle, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisap etmek suretiyle vergisiz bir şekilde kar dağıtımı yapmalarının önüne geçiliyor ve şirket karlarının dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın tevkif yoluyla alınacak vergiye ilişkin bir vergi güvenlik müessesesi ihdas ediliyor. Tevkif edilen vergiler herhangi bir vergiden mahsup edilemeyecek. Tam süreli çalışıyorken 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kısmi süreli olarak çalışmaya başlayan hizmet erbabının ücretleri; kısmi süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi süreli yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az 6 ay süreyle çalışmaya devam etmesi şartıyla, gelir vergisinden istisna olacak. Bu istisnayı uygulamak suretiyle alınmayacak vergi tutarı, bu kapsamdaki her bir çalışan için aylık brüt asgari ücretin yüzde 10'unu aşamayacak. Bu istisna, 12 ayı geçmemek üzere, kısmi süreli olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanacak.Kısmi süreli çalışmaya başlayan mevcut çalışanlara yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, bu madde kapsamında gelir vergisinden istisna edilen aylık brüt ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisna olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, ilgili hükümler çerçevesinde, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıklarını serbestçe tasarruf edebileceğini ifade eden Koçer, “Vergi Usul Kanunu'na göre defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler. Söz konusu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Teklifle Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslim süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılıyor.” dedi.

SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜNE OLUMSUZ ETKİLERİ AZALTILACAK

“Kovid-19 salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılması için ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri 6 ay erteleniyor.”

25 YAŞ ALTI İÇİN PRİM DESTEĞİ

Koçer “Yine teklife göre belirli süreli iş sözleşmesi, işçinin 25 yaşını doldurmamış veya 50 ve daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması kaydıyla, mevcut koşullar aranmadan yazılı yapılabilecek.25 yaşını doldurmamış işçiler ile yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi, işçinin 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecek. Bu hüküm uyarınca bir defada veya yenilenerek yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin toplam süresi 2 yılı aşamayacak. İşe girdiği tarih itibarıyla 25 yaşından küçük olup, hizmet akdine tabi olarak bir veya birden fazla işverence çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak işverenlerce, prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile yüzde 7,5’i işveren; yüzde 5’i sigortalıya ait olmak üzere yüzde 12,5 oranında genel sağlık sigortası primi ödenecek.” dedi.

YIPRANMA HAKKINA YASAL GÜVENCE

“Anayasa Mahkemesinin 'basın çalışanlarının yıpranma hakkına ilişkin' aldığı karar gereği gazetecilerin fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesine yönelik yasal düzenleme yapılacak. Anayasa Mahkemesi Kararı ile doğan hukuki boşluk giderilecek.” ifadelerini kullandı.

18.10.2020 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz