Arşiv      |      Reklam      |      Künye      |      İletişim      |      Sık Kullanılanlara Ekle     
 
 
 
 
• Bahçeli demek, sandık demek          |       • GKV’de öğretmenlere tatil yok          |       • Feci kaza: 9 yaralı         |       • GTB iftarda 3 bin kişiyi ağırladı          |       • Suriyelilere sosyal uyum rehberi         |       • Yaz okullarına kayıtlar sürüyor         |       • Sanayi bilimle bütünleşmeli         |       • GKV’nin Erikçe kampı sona erdi         |       • Gayrimenkulde büyük gala          |       • Proje yarışmayla elde edilecek          |                 
 
 
      Anasayfa      |      Güncel      |      Siyaset      |      Ekonomi      |      Spor      |      Yaşam      |
Üye Ol    Parola Hatırlat
 
   
 
Dijital Gazete
       
Maillist
   
Hava Durumu
Nöbetçi Eczaneler
Vefat Edenler
 
Çok Okunanlar
Bahçeli demek, sandık demek (3882)
GKV’de öğretmenlere tatil yok (3751)
Feci kaza: 9 yaralı (3739)
GTB iftarda 3 bin kişiyi ağırladı (3702)
Suriyelilere sosyal uyum rehberi (3698)
Yaz okullarına kayıtlar sürüyor (3660)
Sanayi bilimle bütünleşmeli (3595)
GKV’nin Erikçe kampı sona erdi (3560)
Gayrimenkulde büyük gala (3559)
Proje yarışmayla elde edilecek (3502)


altın
Murat GÜREŞ
• AKADEMİSYENLER, SUÇ VE DOKTRİN

ASLINDA LİNÇÇİLER, ANAYASA SUÇU İŞLİYOR


Doğal haklardan kabul edilen ifade hürriyeti, çoğulcu demokrasilerde, vazgeçilemez ve devredilemez bir niteliğe sahiptir. Genel bir kabulle ifade hürriyeti; insanın özgürce fikirler edinebilme, edindiği fikir ve kanaatlerinden dolayı kınanmama, bunları meşru yöntemlerle dışa vurabilme imkan ve özgürlüğüdür. Demokrasinin "olmazsa olmaz şartı "olan ifade hürriyeti, bir çok hak ve özgürlüğün temeli, kişisel ve toplumsal gelişmenin de kaynağıdır.İşte bu özelliğinden dolayı ifade hürriyeti, temel hak ve hürriyetler kapsamında değerlendirilerek, bir çok uluslararası belgeye konu olmuş, T.C Anayasası'nda da ayrıntılı düzenlemelere tabi tutulmuştur. Bu bağlamda, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 19. maddesinde; "Herkesin görüş ve anlatım Özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, karışmasız görüş edinme ve herhangi bir yoldan ve hangi ülkede olursa olsun bilgi ve düşünceleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü içerir" 
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 10. maddesinin 1. fıkrasında; "Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir"hükümlerine yer verilmiş,
Anayasa'nın 25. maddesinde düşünce ve kanaat hürriyeti başlığı altında; "Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir, her ne amaçla olursa olsun, kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz "26. maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinin 1.fıkrasındakidüzenlemeye benzer şekilde; "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar..." hükümleri yer almış, 28. maddesinde ise basın özgürlüğü ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.


Görüldüğü gibi, Avrupa insan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin 1. fıkrası ile Anayasa'mızın 25 ve 26. maddelerinde ifade hürriyeti en geniş anlamıyla güvence altına alınmıştır. Ancak ifade hürriyetinin sonsuz ve sınırsız olmadığı, kısıtlı da olsa sınırlandırılmasın gerekeceği, uluslararası ve ulusal alanda normlara konu edilmiştir. Bu cümleden olarak uluslararası alanda;


Avrupa insan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin 2. fıkrasında; "Kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda, gerekli tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması, nizamın sağlanması ve suç işlenmesinin Önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin açığa vurulmasının önlenmesi veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için yasa ile öngörülen bazı merasime, koşullara, sınırlamalara veya yaptırımlara bağlanabilir."


17. maddesinde ise; "Bu sözleşme hükümlerinden hiç biri, bir devlete, topluluğa veya kişiye, sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesine veya burada öngörüldüğünden daha geniş ölçüde sınırlamalara uğratılmasına yönelik bir etkinliğe girişme ya da eylemde bulunma hakkını sağlar biçimde yorumlanamaz" tarzında düzenlemeler yapılmış,
Ulusal alanda ise Anayasa'nın 2, 13, 14 ve 26. maddelerinde benzer düzenlemelere yerverilmiştir.Anayasa'nın 2, 13, 14 ve 26/2 ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 10/2 ve 17. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; hürriyetlerin demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü, kamu güvenliği ve düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli kalması gereken haberlerin yayılmasına engel olunması veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının korunması için kanunla öngörülen bazı biçim koşullarına, sınırlama ve yaptırımlara tabi tutulacağı anlaşılmaktadır.
Günümüz özgürlükçü demokrasilerinde, istisnaları dışında, geniş bir yelpaze ile düşünceyi açıklama korunmakta ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirmek suretiyle, özgürlüğün sağladığı haklardan en geniş şekilde yararlandırılmaktadır.


İfade özgürlüğü sadece lehte olduğu kabul edilen veya zararsız veya ilgilenilmeye değmez görülen haber ve düşünceler için değil, devletin veya toplumun bir bölümünün aleyhinde olan, onları rahatsız eden haber ve düşünceler içinde uygulanır. Bu demokratik toplum düzeninin ve çoğulculuğun gereğidir. Eleştiride kaynağını bu özgürlükten alır. Eleştirinin doğasından kaynaklanan sertlik suç oluşturmaz, eleştiri övme olmadığına göre, sert, kırıcı ve incitici olması da doğaldır. Eleştirinin sert bir üslûpla yapılması, kaba olması ve nezaket sınırlarını aşması, eleştirenin eğitim ve kültür düzeyine bağlı bir olgu ise de; kurumlar veya kişiler eleştirilirken, görüş açıklama niteliğinde bulunulmayan küçültücü, aşağılayıcı ifadeler kullanılmamalı, düşünceyi açıklama sınırları içerisinde kalınmalı, başka bir anlatımla onların saygınlığını zedeleyici veya yok edici, varlık nedenini tartışılır hale getiren hareketlerden kaçınılmalıdır. Bu kapsamda, herhangi bir düşünce açıklaması olarak değerlendirilemeyecek beyanlar veya açıklamalar, hukukun korumaya aldığı düşünce ve ifade hürriyeti kavramı dışına taşacağından fiile hukuka uygunluk niteliği kazandıracak "eleştiri hakkı" olarak değerlendirilmesi de olanaksız hale gelecektir.
Düşünce özgürlüğü ve dolayısıyla eleştirel akılcılık, demokratik toplumlarda vazgeçilmez bir değerdir.Demokratik toplumlarda, bireyler düşündükleri gibi konuşmalı, yazmalı; konuştukları, yazdıkları gibi düşünmelidirler. Bunlar örtüşmezse, orada ikiyüzlülük ve aldatma egemen olur.Avrupa insan Hakları Mahkemesi'ne göre. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; hakları, kurumsal ve yanılsamacı biçimde değil, uygulanabilir, etkili ve somut biçimde güvence altına almıştır. (Artico, 13.05.1980) Çoğulculuk, hoşgörü, görüş açıklama demokratik toplumunun kurucu öğeleridir. Toplumlarda, yalnızca hoşgörülen, saldırgan ve zararlı olmayan görüşleri değil, toplumu derinden yaralayan, onu sarsan, aşağılayan, rahatsız eden görüşleri/inanışları sergilemek de, düşünceyi açıklama özgürlüğüne girer. (Handyside, 07.12.1976, Sunday Times 26.04.1979) Düşünce ve bunları açığa vurma özgürlüğü demokratik toplumun olmazsa olmaz temelidir.
Dsitillers Şirketinin çıkardığı Thalidomide adlı ilacın sakat doğumlara yol açması üzerine, Sunday Times, yetkiliyi "cimrilik yapacak kadar pişkin ve utanmaz" olmakla suçlamış ve adı geçen Gazete'nin yetkilisi İngiltere’de hüküm giymişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yukarıdaki gerekçeyle bunu da düşünceyi açıklama özgürlüğüne sokmuştur. {Sunday Times, 26.04.1979)
Eleştiri ve hoşgörü, çağcıl ceza hukukunda, suçun hukuka aykırılık öğesini hukuka uygun kılan etkenlerdir. Eleştiride estetiği aşmamak ve incelik elbette asıldır. Ancak eleştiri estetiği aşıldığında, onaylamadığımız bu aşırılığa katlanmak, onu hoşgörü sınırları içinde değerlendirerek hukuka uygunluk öğesini geniş tutmak, toplum ve eleştirilen düşüncenin yararınadır. Korunan değerle toplum yararı arasındaki çatışmada optimum denge, hoşgörünün sınırları genişletilerek kurulmalıdır.Özetle, demokratik bir toplumun insanı, güne söyleyeceği ya da yazacağı bir sözün, yazının suç olup olmadığı kaygısıyla başlayamaz. Çünkü özgürlük asıldır. Hukuk insanı özgürleştiği oranda meşrudur.


 


ÖTE YANDAN; AİHM’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) fikir özgürlüğüne ilişkin 10. maddesine aykırı (ihlal edilen) bulduğu kararları, bu vesilesi ile hatırlatmak isterim:


 


25 Temmuz 2001 Perna - İtalya Kararı: Bir savcıyı siyasi militanlıkla suçlayan gazetecinin hakaretten mahkûmiyeti.


28 Eylül 2000 Da Silva - Portekiz Kararı: Bir gazete müdürü hakaretten mahkûm oldu.


2 Mayıs 2000 Bergens Tidende ve diğerleri - Norveç Kararı: Doktorlarından memnun olmayan hastaların anlatımlarını içeren dizi yazıyı yayımlayan müdür ile bir gazetecinin mahkûmiyeti.15 Haziran


2000 Erdoğdu - Türkiye Kararı: Devletin bütünlüğüne karşı propagandanın yayımlanmasından sorumlu derginin yazı işleri müdürü mahkûm olmuştu.


28 Eylül 1999 Dalban - Romanya Kararı: Bir sahtekârlık davasında, devletin ileri gelenlerini suçlayan birçok yazı yayımlayan gazetecinin hakaretten ceza alması.


21 Ocak 1999 Fransa Kararı: Haftalık Hiciv dergisi "Le Canard Enchaine"de bir otomobil şirketi başkanının maaşının açıklanması ve vergi beyannamesi fotokopilerini satın alma ve saklama cürmünden mahkûmiyet.


20 Mayıs 1999 Bladet Troms ve Stensaas - Norveç Kararı: Kamuya açıklanmamış bir resmi rapora dayanarak fok avına ilişkin düzenlemedeki eksiklik iddiasına ilişkin beyanların yayımlanması suretiyle hakaretten yazı işleri müdürünün zarar ziyanın tazminine mahkûm edilmesi.


8 Temmuz 1999 Başkaya ve Okçuoğlu - Türkiye Kararı: Başvuran tarafından yayımlanan ve toplatılan bir eserde devletin bütünlüğüne karşı propaganda yapmaktan mahkûmiyet.


25 Ağustos 1998 Hertel - İsviçre Kararı: Bir reklam yazısına cevaben, mikrodalga fırınlar yardımıyla hazırlanan yiyeceklerin yenilmesinin insan sağlığına zararlı olduğunu iddia etmenin bir kimseye yasaklanması.


25 Haziran 1992 Thorgeir Thorgeirson - İzlanda Kararı: Bir gazetede polisin sert davranışlarına ilişkin iki makale yayımlamaktan para cezasına mahkûmiyet.


Bütün bu mahkûmiyet kararlarını AİHM fikir özgürlüğünün ihlali olarak gördü.
O nedenledir ki akademisyenleri linç etmeye kalkışanların esasen kendileri anayasa suçu işlemektedir...


 
21 Ocak 2016 Okunma Sayısı:3114
  Yorum Yaz Arkadaşına Gönder Yazdır
Habere yorum eklemek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Üye ol       |       Üye Girişi
Sayfayı arkadaşınıza gönderebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Üye ol       |       Üye Girişi
Köşe yazısı için eklenen yorumlar
Bu yazı için eklenmiş yorum bulunamadı.
  Yazara ait diğer yazılar
 • BIÇAK GİBİ    [21 Haziran 2016]
 • VALİ, KAPICI ve BİZ MEDYA    [31 Mayıs 2016]
 • ÇEVRECİLERİN TEPKİSİ REKTÖRÜN İNSAFI    [11 Nisan 2016]
 • BAŞLIĞI OLMAYAN YAZI    [15 Mart 2016]
 • BU HİKAYEYİ BİLDİNİZ Mİ?    [07 Mart 2016]
 • BENDE KATILMIYORUM    [01 Mart 2016]
 • CEHAPE NEREYE?    [16 Şubat 2016]
 • LOGO MOGO LEGO    [04 Şubat 2016]
 • BİR KENTE AĞLAMAK    [27 Ocak 2016]
 • REİSLER, (KAR)AMBOL ve ŞEHİTKAMİL    [06 Ocak 2016]
 • HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ASM’DEN ÇALINAN VERİLER…    [30 Aralık 2015]
 • ZERDALİ ÇEKİRDEĞİ VE YUVARLAMA    [22 Aralık 2015]
 • 100 TEMEL ESERDE SAÇMALIĞIN DANİSKASI    [16 Aralık 2015]
 • HAVAMIZ BOZULDU KENT ZEHİRLENİYOR !..    [14 Aralık 2015]
 • EĞİTİM ÇALIŞTAYI VE AYDINLANMA    [09 Aralık 2015]
 • DESTİNASYON ve TURİZM MESELESİ    [25 Kasım 2015]
 • SOKAKTAN BULANIK SESLER    [20 Kasım 2015]
 • SN. VALİ, SN.MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ, SN. CÜZDANI ŞİŞKİN ENSENİ KALINLAR, DEVLETİN PİSLİK İÇİNDEKİ OKUL    [14 Kasım 2015]
 • UMUDUNU KAYBETME DOSTUM…    [27 Ekim 2015]
 • CHP, AMATÖRLÜK ve WALKİNG DEAD    [02 Ekim 2015]
 • SN. KÜSBEOĞLU’NA ÇAĞRI    [01 Ekim 2015]
 • EĞİTİM GAZİANTEP’İN ÖNCELİĞİ DEĞİL !..    [30 Eylül 2015]
 • SAVAŞ ve BARIŞ DİLİ    [16 Eylül 2015]
 • ADAM    [24 Ağustos 2015]
 • BAKLAVA VE ŞILLIK TATLISI    [20 Ağustos 2015]
 • EVİMDEN NEFRET EDİYORUM    [17 Ağustos 2015]
 • KAN SİYASETİNDE SEÇİM OL(A)MAZ    [14 Ağustos 2015]
 • GİDENLERİN ARDINDAN AĞIT    [13 Ağustos 2015]
 • YORUMSUZ SAYIKLAMALAR    [11 Ağustos 2015]
 • CELAL DOĞAN VE MEYDAN METAFORU    [06 Ağustos 2015]
 • İHRACATÇILAR BİRLİĞİ VAR İTHALATÇILAR BİRLİĞİ YOK.    [04 Ağustos 2015]
 • ZENGİNİMİZ BEDEL VERİR ASKERİMİZ FAKİRDENDİR …    [03 Ağustos 2015]
 • DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK    [31 Temmuz 2015]
 • SUSKUNLUK SARMALI    [30 Temmuz 2015]
 • TIMARHANE DEMOKRASİSİ    [28 Temmuz 2015]
 • SN. VALİ;    [23 Temmuz 2015]
 • Ne güzeldin bu şehirde bayram..    [17 Temmuz 2015]
 • İHRACAT RAKAMLARI VE GAZİANTEP    [02 Temmuz 2015]
 • İFLAS ve SURİYE    [30 Haziran 2015]
 • BİZİ İZLEYEN BİR MELEK    [27 Haziran 2015]
 • BU ŞEHRİN YETENEĞİ-METENEĞİ    [22 Haziran 2015]
 • SEÇİM VE GAZİANTEP    [16 Haziran 2015]
 • BAŞGAN    [02 Haziran 2015]
 • MEYDAN MATEMATİĞİ VE HEYECAN    [22 Mayıs 2015]
 • HACI BEKTAŞI VELİ DERNEĞİ’NDE NELER OLUYOR    [19 Mayıs 2015]
 • ZEKİ ABİ VE BENİM SİNEMAM    [09 Mayıs 2015]
 • 1 MAYIS KUTLU OLSUN    [01 Mayıs 2015]
 • MERİNOS OLMA EFSANE OL    [29 Nisan 2015]
 • SURİYE’DEN 27’Lİ TEPKİ    [27 Nisan 2015]
 • KAYNAK    [22 Nisan 2015]
 • SÜRÜ DEMOKRASİSİ    [21 Nisan 2015]
 • FATMA HANIMA TARİHİ FIRSAT…    [20 Nisan 2015]
 • ÇOCUKLARIMIZA VE DEVŞİRME DÜZENİ NE    [17 Nisan 2015]
 • TESCİL    [16 Nisan 2015]
 • RAKAMLARI DİLİ İLE SEÇİM    [15 Nisan 2015]
 • ÖLMEDEN ÖNCE    [06 Nisan 2015]
 • AĞLAYACAĞIZ    [28 Mart 2015]
 • BİZİM DEĞERLİ YALNIZLIĞIMIZ    [27 Mart 2015]
 • EĞİTİM…    [24 Mart 2015]
 • GAZİANTEP’İN SEÇİMİ    [10 Mart 2015]
 • CEVAP VE DÜZELTME    [25 Şubat 2015]
 • AÇLIK VE GURUR    [23 Şubat 2015]
 • BEN SUÇLUYUM!..    [16 Şubat 2015]
 • AKP LİSTESİNİ NASIL OLUŞTURACAK?    [10 Şubat 2015]
 • PARDON, PARLAYAN YILDIZ MI DEDİNİZ?    [07 Şubat 2015]
 • HAYATİ DENİZ NE YAPACAK?    [06 Şubat 2015]
 • ACININ BAŞKENTİ    [02 Şubat 2015]
 • BÖYLE LEKELEDİLER ÇOCUKLUĞUMUZU    [30 Ocak 2015]
 • MAĞDURİYETİN MUTLAKLIĞI    [29 Ocak 2015]
 • BELEDİYECİLİK VE PROFESYONELLİK    [28 Ocak 2015]
 • HIRSIZLIĞIN ESTETİĞİ    [22 Ocak 2015]
 • FİDEL, KÖSE, CHP    [20 Ocak 2015]
 • İTİRAZIM VAR    [16 Ocak 2015]
 • PARALEL VE YAVUZ COŞKUN    [15 Ocak 2015]
 • KIŞ KIŞKIRTIR BU KENTİ    [13 Ocak 2015]
 • KENT EKONOMİSİ ve KISKANÇLIK PRAGMATİZMİ    [07 Ocak 2015]
 • VARSA BİR BABAYİĞİT ARIYORUM !..    [05 Ocak 2015]
 • KREDİ KURTLAR KURUMU VE EDACAN’A BEKÇİ KÖPEKLERİNİN İÇSEL SESİDİR…    [29 Aralık 2014]
 • BAKIN REKTÖR NE DEMİŞ? ANTEPLİLİK VE AYRICALIK…    [25 Aralık 2014]
 • GAZİANTEP KALESİ YERİNDE DURUYOR MU?    [24 Aralık 2014]
 • EDACAN İNŞAAT ve KREDİ KURTLAR KURUMU    [22 Aralık 2014]
 • AYDIN SORUNU ve YAĞMA DÜZENİ    [18 Aralık 2014]
 • BU İŞTE BİR İŞ VAR SN. VALİ    [17 Aralık 2014]
 • FRANSIZ KALMAK…    [16 Aralık 2014]
 • O HASTANE NASIL SOYULDU?    [12 Aralık 2014]
 • BİTLİ PİYADE    [11 Aralık 2014]
 • KENT MERKEZİNDEKİ CENNETE DOĞRU    [10 Aralık 2014]
 • BİR GAZİANTEP MASALI    [02 Aralık 2014]
Yazarın 19-06-2007 tarihinden önceki yazıları için tıklayın
Video
   
YAZARLARIMIZ
 
Yakup Çiçek
AHMET HAKANI YALNIZ BIRAKTIK
Veysel KARAYILAN
UMUDUM VAR DÜZELECEK
Murat GÜREŞ
BIÇAK GİBİ
Ali Doğan
ARA BİZE YARAMADI
Halil Yılmaz
ŞEYTAN BUNLARI GÖRÜNCE SELAMA DURUR
Enver BAL
GAZİANTEPSPOR KÜMEDE KALDI
Ahmet BAKIR
ÇEVREM
Celal TOPKAN
ERDOĞAN'I ŞAŞIRTAN 'EVET' VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Mehdi ANLAROĞLU
KİLİS’TE NELER OLUYOR?
İzzettin Turnalar
ETME…
Merve DURMAM
Elhamdülillah Müslümanız
Burcu KARAKAŞ
Özgür Basın" Ne Demek?
Hasan Işık ÖZYILAN
SİZİN ÇAKRANIZ NEDİR?
S.Taşkın ELMA
BÜYÜKŞEHİRDEN TEK YÖN UYGULAMASI…
Hasan Fuat GÖÇER
HEGEMONYA KIRILMALI
Şevki KILIÇ
CUMHURİYET
 
Site İçi Arama
 
Haberlerde Yazılarda
 
Güncel Anket Arşiv »
 
Gaziantepspor bu sezon başarılı mı?
     
 
RÖPORTAJ
 
 
Linkler Hepsi »
 
Gaziantep Valiliği
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Ticaret Odası
Şehitkamil Belediyesi
Şahinbey Belediyesi
gazeteoku
 
 
 
       Anasayfa        |       Arşiv        |       Reklam        |        Künye        |        İletişim        
© 2007 Gaziantep Güncel Gazetesi
site ekle
kaliteli çiçekçiler için doğru seçim
• gaziantep çiçekçi, • gaziantep çiçek,
• gaziantep çiçek siparişi
• online çiçekçi, • çiçek gönder, • yapay çiçek